... mrtvý muž v Yossarianově stanu ...

... mrtvý muž v Yossarianově stanu ...

Jmenoval se Mudd. Nikdo se nemohl upamatovat, kdo to vlastně byl a jak vypadal, nejméně ze všech kapitáni Pilchard a Wren ...
(Joseph Heller: Hlava XXII)

blognet   :   


Jestli máte pocit, že se tu články objevují v poslední době jen zřídka, máte v pravdu. Pokud máme ale podobné zájmy, mohou jako náhražka sloužit alespoň moje téměř nekomentované odkazy na del.icio.us (měly by být vidět i ve sloupci vpravo)

1.04.2004   

Musíte vidět:  Strategie udržitelného rozvoje

Dnes byla zveřejněna 1. oficiální verze Strategie udržitelného rozvoje. Je určitě dobře, že se někdo zabývá otázkou nějakého dlouhodobějšího rozvoje současné společnosti. Proto tenhle dokument rozhodně stojí za zhlédnutí, ať už si o něm pak budete myslet co chcete.

UPDATE: Tohle NENÍ vládní návrh Strategie, ale návrh ČEÚ, než budete číst dál, přečtěte si prosím uvedení na pravou míru


Myšlenka udržitelného rozvoje vychází z toho, že současný stav spěje ke katastrofě. "Tváří v tvář populačnímu růstu v konfrontaci s limity surovinových a energetických zdrojů a regenerační schopnosti globálního ekosystému Země musí lidská společnost buď začít cílevědomě regulovat svou reprodukci a spotřebu, nebo vzít na vědomí neodvratitelný, dříve či později hrozící katastrofický scénář."(Bod 1) 


Z toho vychází logický požadavek, že tento stav je třeba změnit. Autoři si dobře uvědomují, že to nepůjde, pokud lidé sami nebudou chtít. "Vycházíme z důvěry, že jakmile bude mít většina lidí uspokojeny své základní potřeby, dokáže nejen včas rozpoznat nepříznivé dopady svého každodenního jednání a předjímat jeho vzdálenější důsledky, ale bude také vlastní jednání dobrovolně korigovat. Veřejnost, která se s principy udržitelného rozvoje ztotožní, se o jejich prosazování v samosprávné společnosti postará sama. Pokud by byl tento základní optimistický předpoklad o potenciální schopnosti kulturního sebeomezení ekonomicky vyvinutých společností v zájmu budoucích generací chybný, nelze dnešní neudržitelné směřování odvrátit. " (Bod 2.1.5) Už z tohoto prohlášení je ovšem vidět, že důležitá je především víra v tuto strategii a autoři sami deklarují své vyznání víry: "Věříme, že zdrojem rozhodujících změn postojů a hodnotových orientací lidí, jejichž základní životní potřeby byly uspokojeny, je myšlení a empatie s biosférou jako jediný, vskutku neomezený zdroj. " (Bod 2.1.6) a vzápětí pokračují formulací která možná bude jednou srovnávána s Ježíšovým "přinuť je, ať přijdou" (Lk 14,22): "Je však existenčním zájmem společnosti, aby šíření těchto „pozitivních deviací“ (tj. skupin zastávajících tento názor) v prostředí převažující neudržitelnosti bylo všemožně podporováno politickým rozhodováním na všech úrovních řízení společnosti ". (Bod 2.1.6). Jinými slovy, je třeba využít státních struktur pro prosazení tohoto jediného názoru.


Má-li tedy mít koncepce udržitelného rozvoje úspěch, lidé ho musejí chtít. Klíčovou otázkou pak je, na které z těchto slov dáme důraz. Metody prosazování myšlenky udržitelného rozvoje mohou být různé. Od podpory vzdělávání a výchovy k odpovědnosti přes přesun centrálního rozhodování na nižší úroveň až po státně byrokratická opatření.


Potud úvodní část, která by se snad dala shrnout větou, že je potřeba podporovat takové rozhodování, které zohledňuje i dlouhodobé důsledky příslušného rozhodnutí. Tento dokument tuhle myšlenku v podstatě zužuje na důsledky pro ekosystém, což ale může být naopak chápáno i jako rozšíření ekosystému na všechno.


Analýza příčin neudržitelnosti (Bod 3.2) v podstatě říká, že příčinou neudržitelnosti naší civilizace je naše civilizace a navrhuje kromě environmentálních i ekonomické a sociální změny. A tady začne někomu možná mrazit v zádech:"Společné zásoby Země budou i nadále využívány neudržitelným způsobem, dokud struktury rozhodování budou založeny výlučně na jedincích, činících rozhodnutí kvůli vlastnímu prospěchu (G. Hardin, 1968). Proto je nutné při hospodářské činnosti a rozhodování respektovat environmentální a sociální zájmy.(...) Bylo by nerealistické očekávat, že vlastníci kapitálu změní svou ziskovou orientaci a začnou dobrovolně solidárně řešit problémy nejchudších ekonomik" (Body 3.3.2-3)


Pokud jde o ztotožnění občanů ČR s touto strategií, bude možná pro někoho problém akceptovat už popis výchozích podmínek:"Česká společnost se po listopadu 1989 ochotně zapojila do budování tržní ekonomiky, přičemž opakovala většinu chyb vyspělých tržních ekonomik (maximalizace ekonomického růstu a konzumu) a přidala k nim chyby nové. Československé vlády realizovaly na počátku 90. let způsob privatizace, který znamenal vyvlastnění státního majetku, neboli „vyvlastnění většiny národa v důsledku přijatých protiústavních privatizačních a restitučních zákonů“ (František Nepil). V jejich důsledku je struktura vlastnických vztahů neefektivní, nevyvážená, deformovaná a neetická, což bude mít dlouhodobé negativní následky v budoucnosti. Dalším významným důsledkem tohoto vyvlastnění je dlouhodobý deficit veřejných rozpočtových zdrojů. Ve vyspělých tržních ekonomikách tvoří úspory na stáří víc než tři čtvrtiny vlastnictví celkového kapitálu. Dosáhnout takového stavu v české ekonomice standardním evolučním vývojem bude za současných post-privatizačních podmínek a při rychle rostoucích deficitech veřejných rozpočtů trvat nejméně 20 až 30 let. Dalším důsledkem je ztráta víry občanů v možnost dosažení sociální spravedlnosti a tolerance vůči korupčnímu prostředí." (Bod 4.1.1)


Řešení spatřuje dokument zejména ve výchově a vzdělávání, ale "Lidé se chovají ekonomicky, a proto je zapotřebí nastavit parametry pro jejich rozhodování tak, aby ekologičtější skutečně pro ně znamenalo též ekonomičtější. Rozhodující roli v tom musí sehrát postupná fiskálně neutrální ekologická daňová reforma. Ta musí být doprovázena odpovídajícím přesměrováním dotační politiky směrem k ekologicky citlivým projektům a technologiím, stejně tak jako cílevědomým, komplexním a především sociálně citlivým přístupem k postupnému, ale nekompromisnímu útlumu ekologicky nejškodlivějších činností." (Bod 4.1.14)


Dokument ovšem neobsahuje jen návrh opatření, ale i Vize (Bod 4.2), tj. představy "o „udržitelném“ způsobu života v blízké či vzdálenější budoucnosti". Z těch mě zaujaly zejména ..., NE! já je sem nacpu všechny, to fakt musíte vidět:Vlastní strategii (Bod 6), už si přečtěte sami.UPOZORNĚNÍ: Veškeré použité citace jsou vytrženy z kontextu. Pokud je něco zvýrazněno, zvýraznil jsem to já. Pokud máte pocit, že bych měl navrhnout alternativu, obávám se, že vás zklamu.


Stejně jako nevěřím na "poručíme větru, dešti", nevěřím ani na "poručíme nám". Zvláště proto, že se obvykle změní na "poručíme jim". I my jsme součástí ekosystému a chováme se podle určitých zákonitostí. Připadá mi absurdní, že právě lidé chápající komplikovanost (a v podstatě nepostižitelnost) vztahů v přírodě mohou dojít k závěru, že vztahy v lidské společnosti se této komplikovanosti vymykají a je možné je uřídit. Věřím na zákon nezamýšlených důsledků. A nevěřím, že by se s námi ekosystém nedokázal vypořádat. Je ovšem možné, že to bude ekosystém bez mokřadů a třeba i bez lidí.

Zapsáno 1.04.2004, 14:29:00      ( mudd )      
TrackBack URL:    http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/33918
Trvalý odkaz:    <a href="http://mudd.wz.cz/0404archiv.php#33918">... mrtvý muž v Yossarianově stanu ...: Strategie udržitelného rozvoje</a>


Komentáře

(poslední jsou až dole)

(B. Stanik T. - Mail - WWW) Vloženo 05.04.2004, 13:14:10

Proč Vám tolik vadí environmentální ekonomika?
Myslíte, že nelze měnit vzorce chování? Tento názor máte jen díky vlastnímu pozměněnému vzorci chování(často jej pozměňuje reklama - přírodou naprogramovaný kód nikomu neukládá práci pro jiné za mzdu, antikoncepci, dodržování zákonů).

pro BST (mudd - Mail - WWW) Vloženo 05.04.2004, 13:40:53

Nejsem si úplně jistý co míníte environmentální ekonomikou. Nemám důvěru v zásahy do systému ve "vyšším zájmu", protože i ten, kdo představuje ten vyšší zájem je součástí tohoto systému. Takovýhle systém má podle mětendenci degradovat ke korupci nebo diktatuře, to záleží na síle těch, kteří představují ten vyšší zájem.
Myslím, že vzorce chování měnit lze. Do značné míry. Ted je otazka, jestli si pripustime i metody zmen chovani nasilnou prevychovou.

(Tomáš - Mail - WWW) Vloženo 06.04.2004, 09:09:36

Jenže ono jakékoliv státní zřízení je zásah do systému ve vyšším zájmu, i to současné. Vyšší zájem je zde osobní svoboda jednotlivce, kterážto není nijak precizně definována, dalším vyšším zájmem je demokracie, která do určité míry omezuje dříve uvedenou svobodu jednotlivce ....
Chtěli-li bychom společnost bez zásahů v zájmu něčeho (někoho), museli bychom žít každý zcela sám, protože jinak vždy zbydou zásahy v zájmu silnějšího.
Mimochodem, vyšší zájem si neberou do úst jen lidé kolem životního prostředí, ale zhusta i jejich odpůrci. Každá dálnice se staví ve veřejném zájmu, každá fabrika se staví v zájmu snížení nezaměstnanosti, každý obchoďák se staví v zájmu zlepšení služeb obyvatelům .... A to zcela pomíjím skutečné důvody, které mají u dálnie podobu lukrativní státní zakázky, u fabriky zisk majitelů stejně tak jako u obchoďáku. A nakonec se vyšším zájmem ohání i projekt dvou jezů na řece .... (nevadí mi samozřejmě zisk majitelů, ale to schovávání se za ušlechtilé myšlenky)
Podle mého by nějaká strategie dlouhodobého charakteru nebyla úplně od věci, tak jako si jedinec plánuje podstatné body svého života, měla by si společnost plánovat jakousi osnovu své existence a myslím si, že čtyřleté volební období, natož pak jednoleté období rozpočtové, nejsou těmi nejoptimálnějšími milníky, podobně jako pro jednotlivce to není měsíční období od výplaty k výplatě.
Obava o diktaturu a korupci je zcela na místě, nejen za případné vlády hypotetického "zeleného" kabinetu, ale i za vlády minulých rudých, následně namodralých a nyní zase narudlých vládců. Sklony koncentrovat moc u sebe máme asi všichni a sklony ke korupci se projeví záhy po získání moci, zcela bez ohledu na barvu ideologie.

pro Tomáše (mudd - Mail - WWW) Vloženo 06.04.2004, 10:57:15

Asi jsem to vyjádřil trošku moc zkratkovitě. Že se některé věci dějí ve vyšším zájmu je mi jasné a akceptuju to. Přesto si myslím, že ke všemu co se má provádět ve veřejném zájmu je potřeba přistupovat opatrně (nebo s nedůvěrou?), protože je to snadno zneužitelné a ne vždy nejefektivnější. Rozhodně to nechci zužovat na TUR.
Že se nad dlouhodobou strategií přemýšlí je dobře a taky to hned va úvod píšu.
Já tady ale reaguju na strategii, která předpokládá vnucení jediné pravdy a zamezení jejího zpochybňování ve veřejném zájmu

Tomášovi (mudd - Mail - WWW) Vloženo 06.04.2004, 11:40:57

Že strategie dlouhodbějšího charakteru není až tak úplně od věci píšu už v druhé větě ;-)
I když to tak možná nevyznělo, chápu, že některé věci jsou ve vyšším zájmu nutné. Ale myslím, že opatrnost, či nedůvěra je třeba, protože ne vždy je to nezbytné či nejefektivnější řešení. Může se za ním skrývat jak lobbying státních dodavatelů tak nechuť k diskusi.
Tenhle příspěvek byl o strategii TUR, tak jsem se vyjadřoval k ní. Nepopírám, že zneužívání se děje odleva doprava.
A ještě něco: "lidé kolem životního prostředí" a "jejich odpůrci" fakt je ta situace takhle černobílá? Kdo stanoví příslušnost ke skupině lidí kolem životního prostředí?

ad 2x Tomášovi (mudd - Mail - WWW) Vloženo 06.04.2004, 11:43:18

nejsem schizofrenik a myšlenku udržím ;-) Jen se mi ten první příspěvek nezobrazil, tak jsem myslel, že se ztratil

(Tomáš - Mail - WWW) Vloženo 06.04.2004, 16:12:43

Jj, mně se to taky nezobrazilo, už se mi to nechtělo psát znovu, jinak bych to tu měl taky dvakrát :-)

Černobílá situace kolem zaštiťování se vyšším zájmem vůbec není. Dělají to prakticky všichni, je to součást přesvědčování a lobování. Veřejným zájmem se zaštiťují umělci, sportovci, školy, prostě každý, včetně lidí kolem ŽP. Tady jsem zmínil ŽP, protože se to toho týkalo více.

Příslušnost ke skupině určují média a málokdy opomenou na emoční nádech (kvůli ekologům není dálnice D8, kvůli ekologům není pražský okruh, ...). A přijde mi, že obavy z vnucování ideologie v zájmu něčeho vyššího mají převážně lidé, kteří s lidmi kolem ŽP nesouhlasí, než naopak. Nebo jinak, v případě lidí kolem ŽP se úmysl prosadit vlastní vyšší zájem nachází a podsouvá i tam, kde ve skutečnosti není, zatímco některým ostatním nátlakovým skupinám prochází vpodstatě totéž zcela bez povšimnutí.

Vpodstatě jsem chtěl říct něco v tom smyslu, že i dnešní uspořádání je o prosazování ideologie, diskuze o její správnosti se nepřipouští ... A kdo by se pokusil namísto demokracie prosadit jinou ideologii, měl by to po čertech těžké.

Související (Weblog Pátý přes devátý web - Mail - WWW) Vloženo 06.04.2004, 16:36:53

tohle je související textPřidání komentáře...
Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text:


   


[CNW:Counter]

Šuplíky:


Kterak odkazy vložit


Starší věci ...


RSS/XML
Vzkaz autorovi
Ohodnotit
průměr 2.11 z 9 hodnotících
Poslední komentáře
Massa Bob veržn :-))

Co se tu dá čekat
politický kompas
Stojí za vidění ...